K. Krieng + K. Hui + K. Tawan = Coliseum Cafe - Xiyi